Värmeprodukter - Tigerloop® Oljeavluftare

Nya lagar och regler om miljömässigt säkra oljeeldningsinstallationer påskyndar ombyggnaden från tvårörssystem till enrörssystem. Med Tigerloop möjliggörs att det i alla typer av installationer kan användas enrörssystem, det absolut miljömässigt säkraste sättet att suga olja från oljetanken till oljebrännaren. Ett antal länder i Europa har insett riskerna och lagstiftat om förbud mot användandet
av tvårörssystem.

Oljeavluftare Tigerloop Original

Oljeavluftare Tigerloop Original
Oljeavluftare Tigerloop Combi
Oljeavluftare Tigerloop Plus
Oljeavluftare Tigerloop Plus

Nya Tigerloop Bio
Utvecklad för biobränsle.
Finns i Original och Combimodeller

Kompletteras med separat oljefilter Med integrerat oljefilter och avstängningsventil, vacuummätare som tillval Med integrerat Spin-on pappersfilter, avstängningsventil och vakuummätare Två Tigerloop Original parallellkopplade till en enhet, med ett separat oljefilter. Oljefiltret, tillika tankanslutningen, kan installeras på valfri sida av enheten

Problem vid oljeeldning utan en Tigerloop...

...med luft i oljan
När olja sugs från en oljetank till oljebrännaren kan stora mängder luft frigöras. Denna luft (små gasbubblor) separeras från oljan i installationer där det uppstår ett undertryck (vakuum). Detta förekommer i de flesta installationer men framförallt där oljan måste sugas upp till en högre nivå, där det är långa sugledningar eller där sugledningen är för grov i förhållande till oljeflödet. Luft kan även tillföras sugledningen om den inte är 100 % tät i alla anslutningar eller vid tomkörning av oljetanken. Denna frigjorda luft leds med oljan in i oljepumpen och är den största orsaken till driftstörningar, högre sotbildning, onödigt slitage på oljepumpen och hög oljeförbrukning.

...med tvårörssystem
För att försöka bli av med den separerade luften ifrån oljepumpen har det installerats tvårörssystem med en returledning för att pumpa tillbaka oförbränd olja med frigjorda luftmängder till oljetanken. Detta minskar dock inte mängden luft som följer med i förbränningen, vilket gör att en luftficka skapas i ledningen mellan oljepump och oljemunstycke. Denna luftficka skapar ett efterdropp från oljemunstycket varje gång oljebrännaren stannar, med ökad sotbildning och dålig bränsleekonomi som följd. Då ett tvårörssystem har ett högt flöde (upp till 20 ggr mer än vad som behövs till förbränningen) så frigör returledningen smuts och slampartiklar ifrån oljetanken som ökar risken för igensättningar av både oljefilter och oljemunstycke. Den trycksatta returledningen i tvårörssystemet är den största orsaken till läckor. Minsta läcka kan orsaka stora miljömässiga skador, vilket kan leda till mycket kostsamma saneringar.


...med enrörssystem utan Tigerloop®
Enrörssystem utan Tigerloop® är ej att rekommendera då det innebär en klart ökad risk för driftstörningar p.g.a. att luften inte kan ledas bort från oljepumpen under drift. Ett sådant system fungerar bara om systemet alltid är helt fritt från luft/gas. Det kan dessutom inte avluftas automatiskt vid driftsättning eller tomkörning av oljetank utan måste avluftas med hjälp av verktyg.

Vid ombyggnad från ett tvårörssystem till ett enrörssystem är det viktigt att ta hänsyn till sugledningens dimension. Eftersom flödet i ett tvårörssystem kan vara upp till 20 gånger högre än i ett enrörssystem är den befintliga sugledningen oftast för grov. Detta resulterar i att det inte uppstår någon hävertverkan i de nedåtgående delarna av ledningen och stora mängder gas bildas. För rätt dimension på sugledningen se dimensioneringstabell på Nedladdningssidan »

Produktinformation
pdfLadda ner (broschyrer, produktblad, instruktioner)
Tigerholms produktsortiment:
Värmeprodukter Oljeavluftare, Oljeavluftare Bio, Oljefilter, Undertrycksventil, Flytande sugslang, Dragluckor
Fordon Bränsleavluftare
Rörprodukter NoTap Påstick, NoTap Dykrörsadapter, NoTap Blockering, NoTap Verktygsväskor

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
Tigerholm Series

Bryggavägen 113
SE-178 31
Ekerö, Sweden
Tel.: 08-560 340 30
E-mail: tigerholm@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW